За нас |
  Продукти |
  Услуги |
  Обекти |
  Дистрибутори |
  Клиенти |
  Контакти |
  REACH |
Предмет на дейност
Складови бази
Бензиностанции и газостанции
Активи на Газтрейд АД
Политика на Дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа
Политика по околна среда
Политика на интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
LPG и неговите характеристики
Физико-химични свойства на LPG
Физико-химични свойства на бензиновите горива
Физико-химични свойства на дизеловото гориво
ЖП и авторанспорт на газ пропан - бутан
Внос и износ на газ пропан - бутан
Газ пропан-бутан за битови и промишлени инсталации
бензиностанции и газстанции
терминали
Предварителна регистрация по REACH
начало | english
 LPG и неговите характеристики

Физико-химични свойства на LPG

Физико-химични свойства на бензиновите горива

Физико-химични свойства на дизеловото гориво 
Търсене :
 
началоПродуктиФизико-химични свойства на LPG

Характеристика на свойствата на газовата смес LPG

 (пропан-бутан)

Съгласно БДС 5670-71 в Република България се произвежда въглеводороден втечнен газ от нефт, който се използува като гориво за комунално-битови и енергетични нужди.

Пропан-бутанът при нормални условия (0 оС и 760 мм живачен стълб) е горима газова смес, без цвят и вкус. При незначителни повишавания на налягането или понижаване на температурата той преминава в течност. Свойствата на сместа от въглеводороди са в зависимост от процентното съдържание на отделните съставки в нея.

В течно състояние пропан-бутана е около два пъти по-лек от водата, поради което свободно изплува над нея и създава условия за допълнително изпарение и загазяване на атмосферата.

В газообразно състояние пропан-бутана е около два пъти по-тежък от въздуха.

 

  Главните компоненти, участващи в сместа пропан-бутан имат следните физико-химични свойства

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Пропан

Бутан

Изобутан

Химична формула

С3Н8

С4Н10

С4Н10

Молекулно тегло

44,10

58,12

58,12

                                Втечнено състояние

Специфично тегло при 15 оС в кг/м3

510

580

557,3

Температура на топене, оС

- 187,6

- 138,0

- 159,6

Температура на кипене, оС

- 42,1

- 0,5

-11,7

Калоричност, ккал/кг

12 030

11 840

11 820

Относително тегло спрямо водата

0,50

0,58

0,56

Количество пари получени от 1 кг газ при О , и 760 мм ж.ст. в м3

0,50

0,37

0,38

Количество пари получени от 1 кг втечнен газ при О оС и 760 мм ж.ст. в м3

0,26

0,22

0,28

Газообразно състояние

Специфично тегло при 15 оС в кг/м3

1.9

2,55

2,672

Плътност на парите спрямо въздуха

1,562

2,066

2,066

Калоричност, ккал/м3

24,120

32,000

31,510

Граници на взривяемост:

 

 

 

- долна в обемни проценти;

2,1

1,9

-

- горна в обемни проценти.

9.5

9.1

-

Температура на самовъзпламеняване, оС

466

405

462

 

Сравнителна таблица на физико-химичните свойства на пропан, бутан и бензин

Показатели

Пропан

Бутан

Бензин

Химична формула

C3H8

C4H10

C8H17

Молекулно тегло

44,10

58,12

114,20

Специфично тегло  на течната фаза,  при температура 15°С ,  и атмосферно налягане, в кг/м3

510

580

730

Специфично тегло  на газовата фаза, при температура 15°С и атмосферно налягане в  кг/м3

1,9

2,55

-

Темперетура на кипене при натиск 101,4 кПа, °С

-42,1

-0,5

27

Специфичана топлина на изпарение, кДж/кг

484,5

395,0

397,5

Специфична топлина на изгаряне минимална в течно състояние, кДж/л

65608

26417,6

62696

Специфична топлина на изгаряне минимална в газообразно състояние, кДж/кг

45852,6

45431

48680

Специфична топлина на изгаряне максимална в газообразно състояние, кДж/м3

85627,3

111593,5

213180

Октаново число

110

95

72-98

Предел на възпламеняемост в смес с въздух при нормални условия, %

2,1-9,5

1,5-8,5

1,0-6,0

Температура на самовъзпламеняване, °С

466

405

255-370

Теоретически необходимо количество въздух в, м3  за изгаряне на 1 м3 газ

23,80

30.94

20,13

Коефициент на обемно разширение на течната фракция, % на 1°С

0,003

0,002

-

 


www.gastradebg.com © 2016 ГАЗТРЕЙД. Всички права запазени.
web design: WebDesign Ltd Професионалистите се отличават